Τοποθέτηση Ικριωμάτων – Σκαλωσιές (Ειδικά Δικαιολογητικά)

Για την τοποθέτηση ικριωμάτων απαιτείται κατάθεση Σχεδίου και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του έργου, με ορισμό του υπεύθυνου συντονιστή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 305/1996 (Α΄305) καθώς και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης από μηχανικό για την επίβλεψη του έργου.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *