Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας κατεδάφισης ακινήτου

Τα δικαιολογητικά για την άδεια κατεδάφισης ακινήτου παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω. Όπως θα διαπιστώσετε και από την ανάγνωση τους, το σύνολο αυτών καλύπτεται από δράσεις μηχανικού:

α. Τοπογραφικό διάγραμμα με ένδειξη της θέσης του κατεδαφιστέου κτηρίου ή της κατασκευής και φωτογραφίες όλων των όψεων του προς κατεδάφιση κτίσματος,
β. Περίγραμμα κάτοψης σε κλίμακα τουλάχιστον 1:100 του κατεδαφιστέου κτηρίου και των περί αυτό κτισμάτων,
γ. Σχηματικές τομές του κτιρίου,
δ. Διάγραμμα δόμησης μόνο στην περίπτωση που τα κτίσματα του οικοπέδου – γηπέδου δεν κατεδαφίζονται ολοσχερώς, και στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται τα παραπάνω β και γ σχέδια,
ε. Τεχνική έκθεση της παρ.6 του άρθρου 11 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ.οικ.31245/22.5.1993 (ΦΕΚ 451/Β/93) με τις συνοδές της μελέτες,
στ. Άδεια που χορηγεί η Αστυνομική αρχή στην περίπτωση που η κατεδάφιση θα γίνει με εκρηκτικά.
ζ. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π. δ. 305/1996 (Α` 212).
η. Αποδεικτικά κατάθεσης των οφειλόμενων εισφορών υπερ του Δημοσίου και ΙΚΑ.
θ. Εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης ή η απόφαση του ΠΕΣΑ.
ι. Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:
”Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.”

Θέλετε να εκδόσετε Άδεια κατεδάφισης;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *