Αδεια Λειτουργιας Φροντιστηριου: 700€ + ΦΠΑ

Όντας ενεργά μέλη του καταλόγου των μηχανικών της Europalso, έχουμε διεκπεραιώσει τη διαδικασία αδειοδότησης σημαντικού αριθμού φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης.

Αξιοποιώντας την εμπειρία αυτή, αναλαμβάνουμε ”πακέτο” τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας εκπαιδευτικού κέντρου (φροντιστηρίου ξένων γλωσσών, μέσης εκπαίδευσης ή κέντρου δια βίου μάθησης) σε περιοχές της Αττικής στην τιμή των:

  1. Για φροντιστήρια με εμβαδόν έως 80 τ.μ —> 700€ + ΦΠΑ
  2. Για φροντιστήρια με εμβαδόν άνω των 80 τ.μ. —> 800€ + ΦΠΑ

 

Οι δράσεις μηχανικού που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας λειτουργίας φροντιστηρίου και τις οποίες αναλαμβάνουμε είναι οι ακόλουθες:

1) Έρευνα στην Πολεοδομία για εύρεση του φακέλου της οικοδομικής άδειας (στέλεχος άδειας, αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια)

2) Αρχιτεκτονική αποτύπωση των χώρων του εκπαιδευτηρίου (κατόψεις) με ονοματολογία όλων των χώρων και αναλυτική εμβαδομέτρηση τους. Προκειμένου να γίνει αυτή η αποτύπωση, προηγείται επίσκεψη στο χώρο του φροντιστηρίου και γίνονται οι απαραίτητες μετρήσεις. Στα σχέδια παρατίθενται ακόμα: α) Ο υπολογισμός της δυναμικότητας του φροντιστηρίου. β) Ο έλεγχος επάρκειας του φωτισμού και του αερισμού ανά αίθουσα, όπως αυτά απαιτούνται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. γ) Η αναφορά (με υπογραφή μηχανικού) αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης στο χώρο του φροντιστηρίου, εφόσον υπάρχουν.

3) Έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας για την αιτηθείσα προς αδειοδότηση χρήση

4) Βεβαίωση στατικής επάρκειας ως προς το μέγιστο προβλεπόμενο πληθυσμό υπογεγραμμένη από δύο μηχανικούς.(Στην περίπτωση που η ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι χρήσης εκπαιδευτηρίου δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτης)

5) Συμπλήρωση της αίτησης προς τον ΕΟΠΠΕΠ για την αδειοδότηση.

Δείτε αναλυτικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθεί η άδεια ΕΔΩ.

Τι αφορά η προσφορά

  1. Η προσφορά ισχύει για υπάρχοντα και νέα εκπαιδευτήρια ανεξαρτήτως του χρόνου που έχει κτιστεί το κτήριο
  2. Η τιμή ισχύει για εκπαιδευτήρια με θεωρητικό πληθυσμό έως 75 άτομα
  3. Η προσφορά αφορά φροντιστήρια ξένων γλωσσών, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και κέντρα δια βίου μάθησης
  4. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα (φωτοτυπίες και εκτυπώσεις εγγράφων και σχεδίων, μεταφορικά κτλ.) που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας
  5. Η προσφορά ισχύει για φροντιστήρια εντός Αττικής.

Τι δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά

  1. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται πιθανά μέτρα πυροπραστασίας που προκύπτουν ως απαίτηση για την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας
  2. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι υποχρεωσεις του ιδιοκτήτη όπως  η πληρωμή του παραβόλου των 100€ και η αγορά του βιβλίου καταχωρίσεων της πυροσβεστικής (”κόκκινο βιβλίο”)
Ποιό είναι το κόστος προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όχι το σύνολο αλλά κάποια/κάποιες από τις δράσεις μηχανικού που απαιτούνται  για την έκδοση της άδειας λειτουργίας;

Η προσφορά αφορά τη διεκπεραίωση του συνόλου των δράσεων του μηχανικού για την έκδοση της άδειας λειτουργίας του εκπαιδευτηρίου κατά τις απαιτήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στην περίπτωση που ο πελάτης ζητήσει κάποια ξεχωριστή δράση (πχ. μόνο την αρχιτεκτονική αποτύπωση ή μόνο την έκδοση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας), προκύπτουν προφανώς ξεχωριστά κοστολόγια.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας δώσουμε άμεσα την προσφορά για την υπηρεσία μηχανικού που ζητάτε.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *