Αδεια Καταστηματος Υγειονομικου Ενδιαφεροντος: 350€ + ΦΠΑ

αδεια για σουβλατζιδικο εστιατοριο

Το Τεχνικο Γραφείο GCK Constructions αναλαμβάνει όλες τις δράσεις μηχανικού την έκδοση άδειας για νέο ή υφιστάμενο Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος με βάση την ισχύουσα ΚΥΑ 16228/18-05-2017.

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην τιμή των:

Για καταστήματα Χαμηλού Κινδύνου (δεν απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας): 350€ + ΦΠΑ

Για καταστήματα Μεσαίου και Υψηλού Κινδύνου (απαιτείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας): 550€ + ΦΠΑ

Οι εργασίες μηχανικού που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας και περιλαμβάνονται στην προσφορά είναι οι ακόλουθες:

1) Αποτύπωση του καταστήματος και σχεδίαση κάτοψης αυτού σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου. Στο σχέδιο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.). Στις κατόψεις του μηχανικού αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση, ο εξοπλισμός και οι χώροι των καθήμενων πελατών.

Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης.

2) Βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων.

3) Αναλυτική περιγραφή των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυχόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).

4) Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας για τα μεσαίου και υψηλού κινδύνου καταστήματα κατά το άρθρο 9 της ΚΥΑ 16228/18-05-2017.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά για την Άδεια Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Παρατηρήσεις:
  1. H προσφορά αφορά καταστήματα με εμβαδόν έως 70 τ.μ. Για καταστήματα με μεγαλύτερο εμβαδόν, η τιμή προκύπτει κατόπιν συννενοήσεως.
  2. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα λειτουργικά έξοδα (εκτυπώσεις σχεδίων, φωτοτυπίες, μεταφορικά κτλ) που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *