Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων χορηγείται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το γραφείο μας διεκπεραιώνει την αδειοδότηση των ακόλουθων κατηγορίων εγκαταστάσεων:

Α) Πρατήριο υγρών καυσίμων

Β) Συνεργείο επισκευής οχημάτων

Γ) Σταθμός (παρκινγκ) αυτοκινήτων

Δ) Μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

Ακολούθως παρουσιάζονται τα απαιτούμενα -ανά περίπτωση- δικαιολογητικά:

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Προϋποθέσεις –  Άδεια Ίδρυσης
1. Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε χρήσεις γης η εγκατάσταση πρατηρίου
2. Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου
3. Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος
4. Να πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους του Ν. 1650/ 86
5. Να πληρούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 118 (ΦΕΚ Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81 και του Π.Δ. 143/89. Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίου θα πρέπει:
6.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118 ( ΦΕΚ Α119/16-6-06), και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
7.Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων8.Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτού.

Προϋποθέσεις – Άδεια Λειτουργίας
1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων και να μην υπόκειται στις στερήσεις του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
2. Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.

Γενικά Δικαιολογητικά

1) Άδεια οικοδομής (Σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου)
2) ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων
3) Αποδεικτικά έγγραφα δικαιώματος χρήσης του γηπέδου, του πρός ίδρυση πρατηρίου, ήτοι: Απλό αντίγραφο Συμβολαίου ιδιοκτησίας και Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
4) Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Εκδίδεται από την κατά τόπους Υπηρεσία Περιβάλλοντος)
5) Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης . Στην περίπτωση που στο πρατήριο υπάρχει πλυντήριο, θα πρέπει να εκδίδεται βεβαίωση της εταιρίας Ύδρευσης.
6) (Για την άδεια λειτουργίας) Βεβαίωση της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσίας
7) Βεβαίωση (συναίνεση) της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσίας ότι οι εργασίες Απότμησης ή Υποβιβασμού Πεζοδρομίου έχουν κατασκευαστεί καλώς.
8) (Για την άδεια λειτουργίας) Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να αναγράφεται ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ.Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.
9) Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30 €  για κάθε εγκατάσταση πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου (εφόσον υπάρχει)
10) Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00€ για κάθε αντλία ή διανομέα
11) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης  (Εκδίδεται από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία)
12) Πιστοποιητικό έλεγχου μεταλλικών δεξαμενών
Βεβαίωση Ειδικευμένου Μηχανικού που διαθέτει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης σε θέματα ADR (και επικυρωμένο αντίγραφο του παραπάνω Πιστοποιητικού) ή Τεχνικής Εταιρείας που απασχολεί μηχανικούς με αυτά τα προσόντα (επιπλέον θα προσκομίζεται και αποδεικτικό της εξαρτημένης ή μη σχέσης εργασίας της εταιρείας με τον Μηχανικό),ή Ειδικού Πραγματογνώμονα ADR (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 32591/3257/01 ΦΕΚ 703Β/01). (το κείμενο δίδεται από την Υπηρεσία).
13) Πιστοποιητικό προμηθευτή για την/τις πλαστική/ές δεξαμενή/ές. Στην περίπτωση των πλαστικών δεξαμενών, Πιστοποιητικό προμηθευτή για την/τις πλαστική/ές δεξαμενή/ές Το κείμενο δίδεται από την Υπηρεσία.
14) Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας  (Χορηγείται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία)
15) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης σε κλίμακα 1:200, 1:500 σε 4 αντίτυπα.
16) Σχέδιο Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίμακα (σε 4 αντίτυπα)
17) Σχέδιο λεπτομερειών (κατόψεις-τομές) σε κλίμακα 1:50 ή 1:20 ή άλλη κλίμακα, εφόσον απαιτείται , σε 4 αντίτυπα.
18) Τεχνική Έκθεση (σε 3 αντίτυπα)
19) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 για μεγάλα οικόπεδα) με αποτύπωση της ζώνης των 200 μέτρων πέριξ της κυρίας εκτάσεως του υπό ίδρυση πρατηρίου σε 5 αντίτυπα.
20) Υπεύθυνη Δήλωση του Μελετητή Μηχανικού στην οποία αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται η ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των π.δ. 118/2006 (119′ Α).
21) Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή της συνθετικής μεμβράνης (Στην περίπτωση που υπάρχει συνθετική μεμβράνη)  22) Υπεύθυνη Δήλωση του Προμηθευτή των Αντλιών (Το κείμενο δίδεται από την Υπηρεσία. Αφορά το Πιστοποιητικό ΑΤΕΧ των αντλιών)

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων

Προϋποθέσεις
1. Να επιτρέπεται η εγκατάσταση συνεργείου (εργαστήρια χαμηλής όχλησης) από τις χρήσεις γης.

2. Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους της ΚΥΑ 69269/5387/1990 όπως ισχύει.

3. Το κτήριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο να διαθέτει την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια μετά των βοηθητικών χώρων και το ελάχιστο ύψος στους χώρους εργασίας που προβλέπονται από το Π.Δ. 78/ 88, όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Γενικά Δικαιολογητικά
1) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείου επισκευής οχημάτων
2) Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου.
Σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1: 50 και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100 που να εμφανίζουν τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτηρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κλπ) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ράμπων και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου
3) Βεβαίωση ή τον αριθμό πρωτοκόλλου περί υποβολής στην αρμόδια αρχή της μελέτης των περιβαντολλογικών επιπτώσεων  (Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας, Τουρισμού, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικ/νιών)
4) (για τα βαφεία) Μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό
Ειδικά για τα βαφεία απαιτείται μελέτη, η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/85
5) (Για την άδεια ίδρυσης συνεργείου-φανοποιείου) Μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό. Υποβάλλεται για την άδεια ίδρυσης συνεργείου – φανοποιείου και σ’ αυτή καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος, εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία του συνεργείου και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής – αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του Π.Δ. 1180/81
6) (για την άδεια λειτουργίας) Βεβαίωσης Κ.Ε.Κ. στο όνομα του έχοντος την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Ειδικά για την αδειοδότηση συνεργείων βαφής και αμαξωμάτων
7) (για την άδεια λειτουργίας) ΄Αδεια οικοδομής ή απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την νομιμότητα του κτηρίου. Σε περίπτωση υφισταμένου κτηρίου, απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία πολεοδομική Αρχή
8) (για την άδεια λειτουργίας) Απόφαση ΄Εγκρισης Περιβαλλοντικών όρων από την κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος
9) (για την άδεια λειτουργίας) Θεωρημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου τεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1575/85 όπως ισχύει. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του συνεργείου δεν είναι κάτοχος του προαναφερομένου πτυχίου ή άδειας υπαλλήλου του συνεργείου, συνοδευόμενο από του Δελτίο Αναγγελίας Πρόσληψης ή την θεωρημένη κατάσταση του προσωπικού του συνεργείου.
10) (για την άδεια λειτουργίας) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 του επιβλέψαντος μηχανικού, ότι η κατασκευή του συνεργείου και οι εντός αυτού εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και τους ισχύοντες τεχνικούς κανονισμούς και ότι κατά την εκτέλεση των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και οι περιορισμοί του παρόντος και της άδειας ίδρυσης
11) (για την άδεια λειτουργίας) Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, στο οποίο αναγράφεται η χρονική άδεια ισχύος του.
12)  Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 23,50 €
13) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης  (Σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/89 για τα εκτός σχεδίου επί των εθνικών οδών ιδρυόμενα συνεργεία που αποτελούν εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70)
14) Μελέτη. Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου
15) Τεχνική έκθεση. Υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές
16) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής.
17) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαγορεύεται από το καταστατικό της πολυκατοικίας ή ίδρυση και λειτουργία συνεργείου
18) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του Διπλ/χου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 ή από άλλες σχετικές διατάξεις
19) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86. Την υπεύθυνη δήλωση την υποβάλλει ο αιτών την άδεια και ο Διπλ/χος Μηχανικός ή Τεχνολόγος Μηχανικός, και σ’ αυτή βεβαιώνεται ότι το κτήριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/88

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων

Προϋποθέσεις Άδειας Ίδρυσης

1. Να επιτρέπεται η εγκατάσταση κτηρίου στάθμευσης από τις χρήσεις γης (πολεοδομία)

2. Το οικόπεδο να έχει την απαιτούμενη ελάχιστη πρόσοψη για την κυκλοφοριακή σύνδεση του σταθμού

3. Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/86

4. Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας , που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 & 4 του Π.Δ. 455/76 όπως αυτό σήμερα ισχύει.

5. Να είναι ιδιοκτήτης του ακινήτου (οικοπέδου) που θα ιδρυθεί ο σταθμός αυτοκινήτων, ή να έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης αυτού.

Γενικά Δικαιολογητικά

1) Αριθμός πρωτοκόλλου αίτησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ο αριθμός πρωτοκόλλου της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων-εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο πλυντήριο ή αντλίες υγρών καυσίμων ή η χωρητικότητα του σταθμού είναι μεγαλύτερη από 200 θέσεις.

2) Βεβαίωση απότμησης του πεζοδρομίου από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του αρμόδιου Δήμου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτός σχεδίου πόλης περιοχές.

3) Ειδικά για σταθμούς μεγάλου μεγέθους απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (Δ.Μ.Ε.Ο.) του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
4) Βεβαίωση χρήσης γης από την Οικεία Πολεοδομική Αρχή

5) Για την άδεια λειτουργίας) Αδεια Οικοδομής από την Οικεία Πολεοδομία

6) (Για την άδεια Λειτουργίας) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από την κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος

7) (Για την άδεια λειτουργίας) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

8) (Για την άδεια λειτουργίας) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του επιβλέποντος κατά τον νόμο μηχανικού “ότι η κατασκευή του σταθμού και οι εν αυτώ εγκαταστάσεις εξετελέσθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι κατά την επίβλεψη των εργασιών τηρήθηκαν οι όροι και περιορισμοί της άδειας ίδρυσης και του π.δ. 455/76 όπως ισχύει.”

9) Εγκεκριμένη μελέτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του συστήματος καταιονισμού ύδατος των αιθουσών στάθμευσης και αυτομάτου ανίχνευσης εστίας πυρός (σε νεοαναγειρόμενο κτίριο)

10) Κάτοψη του σταθμού σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50 στα οποία να φαίνονται οι κτηριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του σταθμού, τα σημεία πρόσβασης. Στην κάτοψη θα πρέπει να φαίνεται η κυκλοφοριακή διάταξη των χώρων στάθμευσης μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας σε τρία αντίγραφα.

11) Μελέτη μηχανικού για το σύστημα εξαερισμού σε 3 αντίγραφα, εφόσον είναι υπόγειοι όροφοι.

12) Παράβολο 29,50 € για μονώροφους σταθμούς και 59,00 € για πολυώροφους

13) Σχέδιο Πρόσοψης κτηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100 ή 1:50

14) Τομή κτηρίου σε 3 αντίγραφα σε κλίμακα 1:100

15) Τεχνική έκθεση

16) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:500 και ακτίνα 100 μ. σε τρία αντίγραφα

 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

Προϋποθέσεις Άδειας Ίδρυσης

1. Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε χρήσεις γης η εγκατάσταση πρατηρίου

2. Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου

3. Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος

4. Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 86

5. Να πληρούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 595/84 όπως ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίου θα πρέπει:

6. Ο ενδιαφερόμενος να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων

7. Ο ενδιαφερόμενος να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτού

Προϋποθέσεις Άδειας Λειτουργίας

1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων

2. Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.

Γενικά Δικαιολογητικά

1) Άδεια οικοδομής. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας οικοδομής για την εγκατάσταση του πρατηρίου.

2) ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και αμιγώς υγραερίου

3) Αντίγραφο του συμφωνητικού ή συμβολαίου μεταβίβασης (Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα εκείνου, στον οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση)

4) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος)

5) Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδια Υπηρεσία ότι το οικόπεδο για την εγκατάσταση πρατηρίου υγραερίου είναι εντός των θέσεων που καθορίζονται από το άρθρο 2 του π.δ.595/84 όπως ισχύει.

6) Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας ότι οι εργασίες κατασκευής της κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν καλώς σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια

7) Βεβαίωση της κατά τόπους αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας που θα αφορά τον χαρακτηρισμό του δρόμου στον οποίο θα ιδρυθεί το πρατήριο

8) ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ‘Η ΜΙΣΘΩΣΗ. Γραμμάτιο κατάθεσης σε δημόσιο ταμείο 30€ (Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα εκείνου, στον οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση)

9) ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Υπεύθυνη δήλωση του Μηχανικού, όπου να αναγράφεται ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι του π.δ.595/1984 όπως ισχύει (Να αναγράφεται στην Δήλωση ότι ή εγκατάσταση κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα και ότι πληρούνται όλοι οι όροι του π.δ.595/1984 όπως ισχύει)

10) Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία παροχής βενζίνης και πετρελαίου ή συσκευή διανομής υγραερίου

11) Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου, (εφ’ όσον υπάρχει)

12) Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας

13) Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας

14) Σχεδιάγραμμα κάτοψης και τεχνική περιγραφή του συστήματος πυρόσβεσης εγκεκριμένα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτηρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων καθώς και την θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, των αντλιών υγραερίου, της δεξαμενής υγραερίου, του στομίου πλήρωσης της ή και των αντλιών και δεξαμενών καυσίμων βενζίνης ή και πετρελαίου, το πλάτος του ελεύθερου χώρου πρίν το διαμέρισμα του πρατηρίου, τη διαμόρφωση του καθώς και τις λεπτομέρειες της κυκλοφοριακής σύνδεσης του με την ή τις οδούς καθώς και τη σήμανση του κόμβου.

15) Τεχνική Έκθεση για όλες τις μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Τεχνική Περιγραφή και ηλεκτρολογικό σχεδιάγραμμα όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων κίνησης, φωτισμού και γείωσης όλης γενικά της εγκατάστασης. Τεχνική Περιγραφή και σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:20 ή 1:50 που δείχνουν τις διαστάσεις των αντλιών υγραερίου, των δεξαμενών βενζίνης και των εγκαταστάσεων τους

16) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα σε κλίμακα 1:200 (ή 1:500 για μεγάλα οικόπεδα) με αποτύπωση της ζώνης των 200 μέτρων πέριξ της κυρίας εκτάσεως του υπό ίδρυση πρατηρίου, σε 6 αντίτυπα.

17) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την άδεια λειτουργίας ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του ακινήτου. (Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης η άδεια λειτουργίας εκδίδεται στο όνομα εκείνου, στον οποίο παραχωρείται η εκμετάλλευση)

18) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (για την άδεια ίδρυσης). Στην Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/86 αναφέρεται: α) “ότι έχει νόμιμο δικαίωμα εκμετάλλευσης του πρατηρίου, β) ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του N. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία, δεν έχει καταδικασθεί κατά την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων και γ) ότι δεν έχει γίνει καμιά αλλαγή στο πρατήριο”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *